Het Manifest

Communitas Humana – Het Manifest

Een humane, beschaafde, vriendelijke en verfijnde samenleving is waar alle mensen naar hunkeren. Zo’n wereld wordt bepaald door partnerschap en kameraadschap, verwantschap en gemeenschap, met duidelijke principes en verantwoordelijkheden voor iedereen. Een dergelijke wereld is echt ‘van alle mensen’. Daarom zijn fundamentele veranderingen in de maatschappelijke systemen die afgelopen generatie ons hebben nagelaten al langer nodig. Het is duidelijk, en spreekt voor zich, dat deze systemen niet voldoen aan de essentie van beschaving: ”mensen die samenwerken om de individuele mens te beschermen, ten goede te zijn en te versterken.” Ook onthullen deze legacy-systemen steeds vaker hun ontoereikendheid in het creëren en onderhouden van de samenleving die de perfecte balans tussen individuele en collectieve behoeften, rechten en verantwoordelijkheden kent: de Communitas Humana*, die zal worden gebouwd op de volgende principes:

1. Menselijke Behoeften. Aan de basisbehoeften** van ieder mens zal worden voldaan door middel van de gezamenlijke inspanning van alle mensen. Alle mensen zullen worden voorzien van de middelen om aan deze behoeften te voldoen, zonder voorwaarde of compensatie. (zie Hiërarchie van behoeften 2017)

2. Menselijke Vrijheid. Ieder mens zal vrij zijn om in zijn/haar persoonlijke behoefte aan zelfverwezenlijking te voorzien zo lang dit niet ten koste gaat van de behoeften van anderen en de resultaten daarvan met de gemeenschap worden gedeeld.

3. Menselijke Privacy. Dat wat een mens beschouwt als persoonlijk en waarover persoonlijke controle wordt gehouden zal worden beschouwd als privé. Al het andere als openbaar.

4. Menselijke Democratie. Alle beslissingen worden genomen door burgers, een andere groep uit hen voor elk afzonderlijk besluit. De willekeurige keuze van de beslissende groep met betrekking tot elke specifiek onderwerp wordt alleen beperkt door minimale competenties en onpartijdigheid, of door stakeholderschap. Beslissingen zijn niet overdraagbaar.

5. Menselijke Regering. Er zullen vijf onafhankelijke autoriteiten zijn, waarvan vier verschillende uitvoerende autoriteiten die volledig onafhankelijk van elkaar opereren en alle vier onder het gezag van de burgers vallen. Deze manier van regeren over de samenleving zal bekend zijn als de Pentas Politica:
5.1 Het Volk, collectief, alle burgers. De soevereine macht.
5.2 Uitvoerend. Ambtenaren worden aangesteld door een democratische commissie van  burgers.
5.3 Justitie. Magistraten worden benoemd, en recht gesproken, door burgers.
5.4 Wetgeving. Faciliteert de vorming van wetten en regels voor de samenleving, waartoe burgers besluiten.
5,5 Register. Registranten en Auditoren worden benoemd door een democratische commissie van burgers.

6. Menselijke Macht. Alleen individuele mensen kunnen macht hebben en zijn zonder uitzondering individueel volledig verantwoordelijk voor het gebruik ervan, en aansprakelijk voor alle gevolgen daarvan.

7. Vertegenwoordiging. Elke vertegenwoordiging van het volk zal worden beheerst door de burgers door middel van een benoeming door burgers voor een specifieke en unieke zaak, en door expliciete beperking in inhoud en tijdsduur van de geldigheid ervan, waarmee vertegenwoordiging ook een toepassing democratie zal zijn.

8. Uitvoerende Autoriteiten. Hun doel en taak zal zijn ervoor te zorgen dat in de basisbehoeften van ieder mens wordt voorzien, inclusief het onderhouden van hun duurzame samenleving. Uitvoerende autoriteiten zorgen ook voor de afwezigheid van obstakels op de vrijheid van ieder mens om hun geluk na te streven.

9. Politiek. Politieke partijen zullen lobby-groepen zijn van mensen met een bepaalde visie, ideologie, religie of belang. Hun rol in de democratie zal nooit het nemen van een beslissing zijn, maar ze hebben het recht om hun mening te delen met degenen die beslissen: burgers.

10. Duurzaamheid. De totale kostprijs van een product of dienst zal de berekende totale impact op de maatschappij bevatten over de hele levenscyclus, inclusief een volledige vergoeding voor arbeid, milieu-impact en gezondheid. Bij de eerste transactie zullen deze kosten automatisch en onmiddellijk worden overgemaakt aan de bevoegde uitvoerende instanties. Er zullen geen uitzonderingen of aftrekbare posten zijn op deze kosten.

11. Vrije Meningsuiting. In alle communicatie in de publieke arena, op elke wijze, zal ieder menselijk individu een persoonlijke mening uiten door deze duidelijk als zodanig aan te geven, in tegenstelling tot het beperken van alle andere uitingen tot controleerbare en aantoonbare feiten. Elk individu is verantwoordelijk voor het maken van het onderscheid tussen mening en feiten en is aansprakelijk voor verwarring daartussen.

12. Collectieve Entiteiten. Menselijke eigenschappen, rechten en verantwoordelijkheden zullen alleen toepasbaar zijn op de mens. Samenwerkende mensen kunnen zich verzamelen onder een naam, merk, bedrijfs-of organisatorische eenheid die zal worden georganiseerd door de toepassing van democratie en vertegenwoordiging.

13. Informatie. Het onafhankelijke Register zorgt voor wederzijdse versterking van publiek en privaat door toezicht op al het verzamelen, opslaan, delen en gebruiken van informatie en zoals beperkt door de wet.

14. Menselijke Wet. Alle wetten, regels, voorschriften en procedures zijn slechts geldig door de beslissing van een relevante groep van burgers en zijn altijd, zonder uitzondering, geldig voor een beperkte duur van maximaal zes jaar, waarna ze ongeldig zijn.

15. Menselijk Recht en haar Rechtbanken. In elke zaak van de wet zal een jury van willekeurige, maar onpartijdige burgers beslissen over alle kwesties van schuld of aansprakelijkheid, hetgeen de Rechtspraak ook een toepassing van democratie maakt.

16. Geld. Uitwisseling van geld zal alleen mogelijk zijn via elektronische weg. Er zal geen cash geld of enige andere vertegenwoordiging van financiële waarde zijn.

17. Geld Verdienen. Geld zal op zichzelf geen geld kunnen genereren. Geld kan, zonder beperking, alleen worden verdiend door middel van handel en arbeid.

18. Handel. Alleen werkelijke goederen kunnen worden verhandeld, nooit slechts representaties daarvan.

19. Winst. Alleen mensen die in een collectieve entiteit samenwerken door arbeid of door het beschikbaar stellen van materiële goederen of diensten, zullen de collectieve winst delen waarvan niet minder dan 50% gelijkmatig, pro rata over gewerkte tijd, verdeeld wordt onder de arbeiders.

20. Lenen en Investeren. Tijdelijke overdracht van geld zonder uitwisseling van materiële goederen, diensten of zekerheden wordt beschouwd als lenen of investeren, evenals de restitutie daarvan. Een apart overeengekomen vast bedrag, berekend door de geldschieter of investeerder ter compensatie van het betrokken reële risico, wordt beschouwd als handel. Verzekeren van eliminatie van reële risico’s vereist de adequate beschikbaarheid van de juiste middelen om de risico’s te compenseren. Een dergelijke voorziening, en de financiële compensatie daarvoor, worden ook beschouwd als handel.

21. Intellectueel Eigendom (auteurs- en octrooirecht). Alle creatieve en originele niet-materiële werken zijn eigendom van de menselijke schepper. Eigendom is niet overdraagbaar. Eigenaren kunnen recht-van-gebruik van het niet-materiële werk, door uitdrukking of toepassing daarvan, aan andere mensen verlenen en kunnen er voor kiezen  om een vergoeding voor dergelijk gebruik te eisen. Na het overlijden van de eigenaar, is het gebruik door anderen alleen nog beperkt door toekenning***.

22. Materieel Eigendom. Persoonlijk eigendom en bezit van alle materiële goederen of geld zal worden beperkt tot het individu, of de wettige echtgenoot. Na het overlijden van het individu en de eventuele echtgenoot zullen materiële goederen en geld worden overgedragen aan de personen die door een testament zijn benoemd of zullen aan de samenleving toekomen via de bevoegde uitvoerende instantie. Collectief eigendom wordt geregeerd door uitdrukkelijke overeenkomst tussen de betrokken individuen.

23. Belastingen. Op lenen en investeren zal de belasting 0% zijn. Op betalingen voor arbeid zal de belasting 50% zijn. Op alle andere financiële transacties zal een vast percentage**** automatisch en direct worden overgedragen aan de fiscale schatkist op het moment van betaling. Bij de overdracht van onroerende***** goederen zonder financiële transactie zal het belasting percentage over de reële economische waarde vooruit worden betaald aan de fiscale schatkist. Er zullen geen uitzonderingen of aftrekposten zijn op enige belasting.

24. Belastingdienst. De Belastingdienst zal alle belastingen innen en vanuit de fiscale schatkist de uitvoerende instanties financieren.

25. Reclame. Er zal alleen toestemming voor reclame worden verleend door uitdrukkelijke wetgeving of door wederzijdse en onvoorwaardelijke private overeenkomst tussen verzender en de individuele ontvanger.

___________________________________________________________

* Het woord ‘Cummunitas’ staat voor partnerschap; gezamenlijk bezit/gebruik; participatie; gemeenschap; verwantschap; broederschap. Het woord ‘Humana’ verwijst naar de mens; menselijk/humaan; vriendelijk; beschaafd; verfijnd.

** Basisbehoeften zijn die behoeften die ervoor zorgen dat de mens kan overleven in zijn omgeving. In alle gevallen omvatten deze de fysiologische behoeften zoals de behoefte aan voldoende voedsel, water, huisvesting en gezondheidszorg, maar ook de verwerving van kennis (onderwijs) en de aanwezigheid van algemene veiligheid en stabiliteit van de persoonlijke omstandigheden en een duurzame samenleving.

*** Thans bekend als de Creative Commons Attribution Agreement.

**** Naar schatting zal het algemene vaste percentage rond de 20% liggen. Definitieve berekening wordt nog gedaan.

***** Een landgoed of eigendom bestaande uit land en alle aanhorigheden daarvan zoals gebouwen, gewassen, of mineralen (onderscheiden van persoonlijke bezittingen).

4 Responses to Het Manifest

 1. peteranshof says:

  Interessant… veel om over na te denken.

 2. iet says:

  Ik heb, als het goed is, gereageerd op het Engelse stuk, wist niet dat het er ook in het Nederlands was :-) In ieder geval een mooie blauwdruk voor de nieuwe samenleving, en een mooie stap in de richting van een wèrkelijke beschaving. (Die pas bestaat als politie en leger, armoede en onrecht, niet meer hoeven te bestaan)

 3. Hans says:

  Goed verhaal! Vernieuwend!

 4. Ch1po says:

  “In elke zaak van de wet zal een jury van willekeurige, maar onpartijdige burgers beslissen over alle kwesties van schuld of aansprakelijkheid”

  Je ziet wel hoe goed dat in the US of A werkt he.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>